Local

UTC
Domov Pridať do priečinka obľúbených Nastaviť ako východiskovú stránku

, dnes je:  
 

Kto som, čo som
Informácie o stanici
História obce Rišňovce
Počiatky osídlenia obce

Vývoj obce do roku 1918
- 1. Dejiny Rišňoviec počas
stredoveku do roku 1272

- 2. Rišňovce po príchode
Rišňovských ( 1274 - 1526 )

- 3. Dejiny obce v rokoch
1526 - 1700

- 4. Spoločenská situácia v obci
v rokoch 1700 - 1918

- 5. Dejiny miestnych cirkví
- 7. Genealogické tabuľky
šľachticov z Rišňoviec


Vývoj obce po roku 1918
- 1. Sociálno-politický vývoj
  a. Roky 1918 - 1939

  b. Samospráva obce
  c. Roky 1938 - 1945
  d. Od roku 1945 po súčasnosť
- 2. Výstavba verejných objektov
- 3. Bytová výstavba a úroveň bývania
- 4. Obchodná sieť a služby
- 5. Školstvo
- 6. R. - kat.  farnosť a cintoríny
- 7. Poľnohospodárstvo
- 8. Zdravotníctvo
- 9. Iné VP inštitúcie
- 10. Spoločenské aktivity
Všeobecnosti
Logy zo závodov
Kniha návštev
 
HISTÓRIA OBCE RIŠŇOVCE
HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE DO ROKU 1918
Autor: PhDr. Ján Hunka,
   6. VÝVOJ OBECNEJ SAMOSPRÁVY OD 18. STOROČIA PO ZAČIATOK 20. STOROČIA

   Každá väčšia obec mala v minulosti svoju vlastnú samosprávu. Doklady o nich máme minimálne od polovice 18. storočia, ale vo vyvinutejších dedinách a menších mestečkách jestvovali už od 15. - 16. storočia. Samosprávy kedysi síce nemali až také možnosti rozhodovať, ako je tomu dnes, lebo ich členovia boli podriadení miestnemu zemepánovi. Ale predsa len to bol orgán, ktorý vždy reprezentoval aspoň čiastočnú nezávislosť obce a jej obyvateľov. Na čele samosprávy bol vždy richtár, ktorý zodpovedal za pokoj v dedine, za vykonávanie zemepánmi určených robôt, za odvádzanie daní. Jeho nadriadení boli nielen miestni zemepáni, ale aj stoliční úradníci a iní krajskí úradníci. Richtárovi v jeho ťažkej práci pomáhali služobníci tzv. boženíci. Zasadnutia obecnej rady boli v dome richtára, ktorého volili z radov najbohatších alebo najschopnejších občanov. Obce si vydávali aj vlastné dokumenty a pretože tieto museli nadobudnúť právnu záruku, museli byť aj spečaťované. Tak si obce postupne vyvinuli aj vlastné pečate, majúce obraz miestneho svätca alebo iné symboly
   Aj v Rišňovciach bola obecná samospráva. Odkedy, to síce nevieme, lebo dokumenty o jej jestvovaní sa zachovali až zo 70. - 80. rokov 18. storočia, ale predpokladáme, že aspoň od polovice tohto storočia. Každá z oboch častí dnešných Rišňoviec mala svoju samosprávu, ale dokumenty sa spečaťovali iba jedinou pečaťou - hornorišňovskou. Písali ich miestni notári, ktorí vykonávali svoju prax nielen v oboch Rišňovciach, ale aj v širšom okolí.
   Zachovali sa správy o viacerých obhliadkach chotárov Kľačian a oboch Rišňoviec panskými a stoličnými úradníkmi. Zisťovali sa nielen miestne majetkové pomery, ale hlavne využitie polí, pasienkov, lúk, či majú poddaní voči vrchnosti nejaké zásadné sťažnosti, či sú cesty pripravené pre účely pošty, pochodov vojsk a podobne. Takéto obhliadky boli v rokoch 1771, 1772, 1773. Spomenuté tri obce v dňoch 4. 2. 1771, 25. 3. 1772 a 4. 5. 1773 navštívil podsudca Nitrianskej šľachtickej stolice Gabriel Horváth a jeho pomocník Štefan Molnár. V roku 1774 G. Horváth a jeho pomocník Tadeáš Bujnák vizitovali dňa 21. 1. nielen oboje Rišňovce, ale aj Andač, Alekšince, Kľačany, Bojničky, Dvorníky, Posádku a Sasinkovo. Vieme o tom, že na vizitách sa zúčastňovala aj miestna šľachta a predstavenstvo obecných samospráv.
   Zloženie samospráv v Dolných a Horných Rišňovciach vieme dobre posúdiť podľa tzv. urbárskych písomností, t. j. potvrdení vydaných obecnou radou o tom, že na obyvateľov obce zemepáni nevykonávali počas roka žiadny nátlak aby robotovali viacej, ako je predpísané v súpise pracovných povinností a dávok v urbári. Je jasné, že tieto potvrdenky mali čisto formálnu platnosť, lebo vtedajší občania právne a majetkovo podriadení zemepánom nemohli proti nim otvorene vystúpiť. Bol to len doklad pre prípadných cisárskych kontrolórov, že je všetko v poriadku, ľudia nie sú preťažovaní robotnými povinnosťami, nik im neberie ich majetky a podobne. Všetky potvrdenky mali jednotný charakter, napr.: "My niže podpisany Dolnio Risniowskej (obce) obiwately, Richtar a Prisažny, uznawame tymto našim pismom, že roku bežneho 1783 dne 23. mesice Juniusa prinduce k nam Milost Pan Vice Služny s Panom Boženikom, wipitoval sa z nas zdaliž protiwnosty nejake proty Nasemu Slawnemu Panstwu nemame, a zdaliž na pominuly Rok 1782 viec (viacej vecí) Panskim sme nerobili, anebo Cenzu (daní) neplatily, len jako (v) Urbary wiložene mame. Proti Slowutnemu Panstwu žadneho (ponosu nemáme). Našima wlastnima menamy z podctiweho (rodu) podpisany tež y našu obecznu pecžadku potwrzeni vidawame. Signatum (označené) Also=Récseny Die (dňa) 23 Juliy 1783. Per me Stephanum Teifölösy Notarius Loci manu propria (napísané mnou Štefanom Tejfölösim miestnym notárom, vlastnoručný podpis)". Náročky sme nechali znieť dokument v pôvodnom slohu, aby si každý čitateľ utvoril mienku o týchto potvrdenkách a o vtedajšom spôsobe písania listov. Na konci takýchto potvrdeniek je vždy zoznam členov obecnej samosprávy, richtára a jeho pomocníkov a pripojená aj pečať. Krížiky za menami členov rady dokazujú, že písať vedel iba notár, ktorý potvrdenku napísal.
   Najprv spomenieme členov obecnej samosprávy v Dolných Rišňovciach,potom v Horných.
 

Dolné Rišňovce

Rok:

Richtár:

Pomocníci:

1771
1772
1773
1774
1775
1776
9. 2. 1777
22. 7. 1777

1778
1779
12. 8. 1780
12. 9. 1780
1781
1783
1784

Pavol Rebrina
Michal Števík
Juraj Moravčík
Ján Guľka
Ondrej Bajús
Adam Godas
Adam Belan
Adam Belan

Juraj Moravčík
Ondrej Chudík
Michal Števík
Michal Farka
Martin Rebrina
Imrich Tĺčik
Ján Alekšinský

Adam Godas, Ondrej Miškár
Adam Godas, Juraj Moravčík
Ján Kočiš, Ján Kikela
Ján Zaušany, Ondrej Chudík
Ján Kikela, Adam Godas
Michal Števík, Ján Kočiš, Juraj Moravčík
Ján Kikela, Ján Kočiš, Ondrej Chudík
Michal Števík, Imrich Hraba, Ondrej a Jano Miškár,
Pavol Kočiš, Adam Acso
Michal Števík, Adam Godas, Ján Kočiš, Ondrej Chudík
Adam Godáš, Ján Kikela, Ján Kočiš, Adam Belan
Ondrej Chudík, Adam Godas, Juraj Moravčík
Adam Godas, Michal Bako
Michal Bako, Ján Kikela
Ján Kikela, Michal Števík, Michal Bako
Juraj Moravčík, Ondrej Chudík, Pavol R...


Dokumenty napísali títo notári: v rokoch 1771 až 1773 Juraj Figuly, 1776 až 1779 Jozef Sommolányi, 1780 až 1784 Štefan Tejfölösy.
   Urbárske zápisnice spomínajú týchto predstaviteľov obecnej samosprávy v Horných Rišňovciach:
 

Horné Rišňovce

Rok:

Richtár:

Pomocníci:

1771
1772
1773
1774
1775
1776
9. 2. 1777
22. 7. 1777
1778
1779

12. 8. 1780
12. 9. 1780

1782
1783
1784

Jozef Bako
Mikuláš Moravčík
Ondrej Gajdoš
Jozef Bako
Jozef Bako
Martin Horňák
František Valach
Ján Žáčik
Juraj Kupča
Matej Šágovský

Ján Nyári
Martin Horňák

Jozef Beko
Ferdinand Valach
Jozef Pavelka
Štefan Gajdos, Ondrej Šimora
Ondrej Vatran, Juraj Pašár
Juraj Šupka, Ondrej Vatran
Ján Žáčik, Ondrej Vatran, Ferdinand Valach
Juraj Debnár, Ondrej Vatran
Juraj Šupka, Jozef Šimora
Juraj Kozár, Matej Šágovský
Ondrej Chudý, Juraj Šupka,
Ján Žáčik, Juraj Bednár, Jozef Pavelka
Jozef Pavelka, Ferdinand Bednár, Juraj Pašár,
Ondrej Chudý
Ferdinand Valach, Jozef Pavelka, Jozef Bako
Ondrej Šimora, Jozef Moravec, Jozef Beko,
Juraj Bednár
Jozef Šimora, Ferdinand Valach
Jozef Šimora, Martin Bednár, Jozef Beko, Ján Šupka
Juraj Šupka, Ján Červený, Ondrej Šimora, Ján Žáčik

Dokumenty zapísali tí istí notári, ako v Dolných Rišňovciach.
   Skoro na všetkych potvrdenkách oboch obecných samospráv sa zachovala obecná pečať, či už odtlačená do červeného vosku, alebo ozdobne vystrihovaného papiera. Podľa nápisu by mala patriť iba Horným Rišňovciam, ale používali ju tí istí notári, takže platila pre obe obce. Jej priemer je cca 35 mm. Je na nej dohora vztýčený lemeš, pod ním niekoľko klasov obilia, naľavo od lemeša záhradnícky nožík, pod ním strapec hrozna. Opis okolo znie: +. POSSEIO. FELSO. RICZIN., teda "possessio Felsö Récsény", Obec Horné Rišňovce. Je na dokumentoch zo všetkých rokov, teda 1771 - 1784. Námet pečate jednoznačne poukazuje na hlavné zamestnania oboch Rišňoviec, v Dolných sa predsa pestovalo obilie, v Horných zase vinič. Na obrábanie pôdy bol potrebný pluh s lemešom, pri údržbe vinihradu zase špeciálny nožík. Nepoznáme žiadne staršie zobrazenie znaku niektorej časti Rišňoviec.
   Preto sa obec rozhodla, že si hlavný námet zo svojej historickej pečate ponechá, čo odsúhlasila aj Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Právoplatným erbom Rišňoviec je teda červený štít so strieborným nožíkom, ktorý má zlatú rúčku, so strieborným lemešom, zlatým klasom obilia, zlatým hroznom(jeho stonka je však strieborná). Vlajka obce má byť zložená zo 6 pruhov rovnakej šírky, kde budú farby červená, biela, žltá, biela, žltá červená.

<< Na začiatok strany

Na prvú stranu >>

Vyhľadávanie cez Google

 Hľadať na tomto Webe
 Hľadať v Internete
Z mojich Favorites
Európsky HAM portál
Stránka SZR
SSB Liga
OK1HCG - Výsledky KVPA
OK1HSF - Výsledky A160
QRZ - Callbook
eQSL.cc
Hamradio.cz
OK1DUO - Locator
Krasnodar
Neutrónový monitor LŠ
MixW domáca stránka
DriverZone.com
Hľadanie v eQSL.cc

Hľadanie v QRZ.com
QRZ.COM
Hľadanie v K4UTE
K4UTE DX QSL Manager

Hľadanie v Buckmaster-i


Predpoveď počasia v okolí Nitry

www.meteo.sk

Slnko a mesiac
 


Copyright © 2003 OM5JA