Local

UTC
Domov Pridať do priečinka obľúbených Nastaviť ako východiskovú stránku

, dnes je:  
 

Kto som, čo som
Informácie o stanici
História obce Rišňovce
Počiatky osídlenia obce

Vývoj obce do roku 1918
- 1. Dejiny Rišňoviec počas
stredoveku do roku 1272

- 2. Rišňovce po príchode
Rišňovských ( 1274 - 1526 )

- 3. Dejiny obce v rokoch
1526 - 1700

- 4. Spoločenská situácia v obci
v rokoch 1700 - 1918

- 5. Dejiny miestnych cirkví
- 6. Vývoj obecnej samosprávy
od XVIII. po začiatok XX. storočia


Vývoj obce po roku 1918
- 1. Sociálno-politický vývoj
  a. Roky 1918 - 1939

  b. Samospráva obce
  c. Roky 1938 - 1945
  d. Od roku 1945 po súčasnosť
- 2. Výstavba verejných objektov
- 3. Bytová výstavba a úroveň bývania
- 4. Obchodná sieť a služby
- 5. Školstvo
- 6. R. - kat.  farnosť a cintoríny
- 7. Poľnohospodárstvo
- 8. Zdravotníctvo
- 9. Iné VP inštitúcie
- 10. Spoločenské aktivity
Všeobecnosti
Logy zo závodov
Kniha návštev
 
HISTÓRIA OBCE RIŠŇOVCE
GENEALOGICKÁ TABUĽKA ŠĽACHTICOV Z RIŠŇOVIEC A ALEKŠINIEC
Autor: PhDr. J. Lukačka, CSc.,
 
Vítko
(1274-1275)
Michal Mog
(1274-1275)
Šimon
Alekšinská vetva 2
Abrahám
(1274-1275)
Ochud(Oguz)
(1274-1305)
Peter
(1323)
Rišňovská vetva
(1274-1299)
 
Rišňovská vetva šľachticov z Rišňoviec a Alekšiniec
Ochud (Oguz)
(1274-1299)
Mikuláš
(1323)
Ondrej
(1369-1387)
Tomáš
(1387)
Mikuláš
(1387)
Ján
(1447)
Ondrej
(1515)
Imrich
(1525)
Ladislav
(1525)
Peter
(1369-1389)
Ján
(1387-1431)
Štefan
(1481-1500)
Gregor
(1481-1495)
Ipolit
(1410-1417)
Mikuláš
(1410)
Peter
(1410)
Ondrej
(1323)
Imrich
(1323)
Ján
(1323)
 
Alekšinská vetva šľachticov z Rišňoviec a Alekšiniec
Šimon
(?)
Tomáš
(1305-1323)
Mikuláš
(1372-1373)
Ondrej
(1372)
Peter Katona
(1395-1438)
Blažej
(1437)
Mikuláš Katona
(1411-1455)
Tomáš
(1372-1373)
Šimon
(1372)
Tomáš
(1408-1420)
Šimon
(1446)
Tomáš
(1469-1476)
Štefan
(1446-1500)
Ondrej
(1515)
Ondrej
(1446)
Osvald
(1515)
 
LITERATÚRA A HISTORICKÉ PRAMENE:
BEL, M.
1742: Notitia Hungaricae novae geographico-historica.
BIALEKOVÁ, D.
1989: Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až 13. storočia. I/1. Nitra.
BLASKOVICS, J.
1993: Áz újvári ajálet török adóösszeírásai. Poszony
FEJÉR, G.
1830: Codex diplomaticus Hungariae IV. Budae.
FEJÉR, G.
1834: Codex diplomaticus Hungariae IX/4. Budae.
FUSEK, G. - HUNKA, J. - FAČKOVEC, E.
1996: Pastuchov 1276 - 1996. Pastuchov.
FÜGEDI, E.
1938: Nyitra megye betelepülése. In: Századok 72. Budapest.
GERGELYI, O.
1965: Dejiny obcí okresu Nitra. Rišňovce. In: Hlas Nitrianskeho okresu VI, č. 39 z 29.9.1965.
HUDÁK, J.
1984: Patrocíniá na Slovensku (súpis a historický vývoj). Bratislava.
HUNKA, J.
1996: Hromadný nález uhorských brakteátov z Rišňoviec (Príspevok k hospodárskym pomerom na území Slovenska koncom 12. a v 1. polovici 13. storočia). In: Slovenská numizmatika 14. Nitra, s. 85 - 120.
JANKOVIČ, V. - ŠKORUPOVÁ, A.
1997: Bibliografia k dejinám Slovenska (Literatúra vydaná v roku 1965). Bratislava.
KAZIMÍR, Š.
1986: Pestovanie viniča a produkcia vína na Slovensku. Bratislava.
KAZMÉR, M.
1993: Régi magyar családnevek szóltára XIV. - XVII. század. Budapest.
KOHÚTOVÁ, M.
1990: Demografický a sídlištný obraz západného Slovenska. Bratislava.
KÖMLÖSSY, F.
1896: Az Esztergom föegyházmegyei római katholikus iskolák története. Esztergom.
LIPSZKY, J.
1808: Repertorium locurum objectorumque in XII tabullis mappae regnorum Hungariae, Sclavoniae, Croatiae, et confiniorum militarium magni item principatus Transylvaniae occurentum, quas aeri incisas vulgavit. Budae.
LUKAČKA, J.
1990: Baníctvo v oblasti stredného a severného Ponitria. In: Banské mestá na Slovensku. Bratislava, s. 193 - 195.
LUKAČKA, J.
1996: Alekšince v stredoveku. In: Alekšince 1156 - 1996. Alekšince.
LUKINICH, I.
1939: A Podmanini Podmaniczky család oklevéltára. II. 510 - 1537. Budapest.
MAJTÁN, M.
1972: Názvy obcí na Slovensku za ostatných dvesto rokov. Bratislava.
NÉMETHY, L.
1894: Series parochiarum et parochorum Archi-Dioecesis Strigoniensis ab antiquissimi temporibus usque Annum 1894. Strigonii.
PAULÍNY, L.
1894: Dejepis superintendencie Nitrianskej. IV. Jasenová.
SEDLÁK, V.
1980: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae. I. Bratislavae.
SEDLÁK, V.
1987: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae. II. Bratislavae.
Schematismus venerabilis Cleri Archi-Dioecesis Strigoniensis in a Christo nato 1836 - 1917. Strigonii.
STANISLAV, J.
1947: Odkryté mená Slovenských miest a dedín. Bratislava.
STANISLAV, J.
1948: Slovenský juh v stredoveku I. Turčiansky sv. Martin.
Súpis pamiatok na Slovensku. III. Bratislava 1969.
SZENTPÉTERY, I.
1923: Regesta regum stirpis Arpadianae criticodiplomatica. I. Budapest.
SZENTPÉTERY, I.
1943: Regesta regum stirpis Arpadianae criticodiplomatica. II/1. Budapest.
SZENTPÉTERY, I.
1961: Regesta regum stirpis Arpadianae criticodiplomatica. II/2 - 3. Budapest.
ŠARLUŠKA, V.
1976: Tekovská župa. Kongregačné písomnosti. Nitra.
ŠARLUŠKOVÁ, A. - KOPECKÝ, F.
1966: Krajský súd v Nitre. Urbárske a komasačné písomnosti (1347) 1768 - 1927. Inventár. Nitra.
Sčítacie hárky z celouhorského sčítania ľudu v roku 1869. Rukopisy, uložené v ŠOBA Nitra - Ivánka.
Urbárske písomnosti z rokov 1771 - 1784, rukopisy, uložené v ŠOBA Nitra - Ivánka.
Visitatio svpremi comitis Y. Comitatus Nitriensis Anno MDCCLXXVIII - MDCCLXXIX, rukopis uložený v Univerzitnej knižnici v Bratislave, signatúra MS 1000.
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. II. Bratislava 1977.
WAGNER, J.
1896: Adalékok a nyitrai székes káptalan történetehez. Nyitra.
<< Na začiatok strany

Na prvú stranu >>

Vyhľadávanie cez Google

 Hľadať na tomto Webe
 Hľadať v Internete
Z mojich Favorites
Európsky HAM portál
Stránka SZR
SSB Liga
OK1HCG - Výsledky KVPA
OK1HSF - Výsledky A160
QRZ - Callbook
eQSL.cc
Hamradio.cz
OK1DUO - Locator
Krasnodar
Neutrónový monitor LŠ
MixW domáca stránka
DriverZone.com
Hľadanie v eQSL.cc

Hľadanie v QRZ.com
QRZ.COM
Hľadanie v K4UTE
K4UTE DX QSL Manager

Hľadanie v Buckmaster-i


Predpoveď počasia v okolí Nitry

www.meteo.sk

Slnko a mesiac
 


Copyright © 2003 OM5JA