Local

UTC
Domov Pridať do priečinka obľúbených Nastaviť ako východiskovú stránku

, dnes je:  
 

Kto som, čo som
Informácie o stanici
História obce Rišňovce
Počiatky osídlenia obce

Vývoj obce do roku 1918
- 1. Dejiny Rišňoviec počas
stredoveku do roku 1272

- 2. Rišňovce po príchode
Rišňovských ( 1274 - 1526 )

- 3. Dejiny obce v rokoch
1526 - 1700

- 4. Spoločenská situácia v obci
v rokoch 1700 - 1918

- 5. Dejiny miestnych cirkví
- 6. Vývoj obecnej samosprávy
od XVIII. po začiatok XX. storočia

- 7. Genealogické tabuľky
šľachticov z Rišňoviec


Vývoj obce po roku 1918
- 1. Sociálno-politický vývoj
  a. Roky 1918 - 1939

  b. Samospráva obce
  c. Roky 1938 - 1945
  d. Od roku 1945 po súčasnosť
- 2. Výstavba verejných objektov
- 4. Obchodná sieť a služby
- 5. Školstvo
- 6. R. - kat.  farnosť a cintoríny
- 7. Poľnohospodárstvo
- 8. Zdravotníctvo
- 9. Iné VP inštitúcie
- 10. Spoločenské aktivity
Všeobecnosti
Logy zo závodov
Kniha návštev
 
HISTÓRIA OBCE RIŠŇOVCE
HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE OD ROKU 1918 PO SÚČASNOSŤ
Autor: Ing. Anton Daniš,
   3. VÝSTAVBA DOMOV V OBCI A ÚROVEŇ BÝVANIA

   O úrovni bývania a stavbe rodinných domov v minulosti môžeme usudzovať podľa ešte zachovalých starších a najstarších domov v obci. Na prelome storočí boli domy stavané zväčša z nabíjanej hliny, z nepálenej tehly a len domy majetnejších gazdov a statkárov boli z pálenej tehly. Strechy domov boli pokryté slamou alebo šindľom, až v neskoršom období škridlou. Obytné priestory pozostávali z dvoch miestností. Neskoršie počet miestností pribúdal. Domy boli pozdĺžne, často v nich bývalo viac rodín. Obytné miestnosti v domoch nemali podlahu, ale len vymazanú hlinu. Roľnícke rodiny pristavovali k obytným častiam domu aj hospodárske objekty (komory, maštale, sýpky). Okná na domoch boli malé, steny vlhké a napadnuté plesňou, čo bývalo zdrojom mnohých ochorení.
   Podľa štatistických údajov bolo v roku 1921 v oboch častiach Rišňoviec spolu 149 domov, v roku 1930 bolo 209 domov a v roku 1940 bolo 291 domov. Z uvedeného je vidieť, že výstavba domov v prvej polovici tohoto storočia napredovala iba veľmi pomaly.
   Obdobie po roku 1945 je charakterizované rozvojom bývania, ktoré v histórii obce nemá obdobu. Vidieť to nielen v počte postavených rodinných domov, ale aj v použití stavebných materiálov a vnútorného vybavenia domov. Prevládal štvorcový pôdorys rodinných domov so strechou, väčší počet obývacích priestorov, vybavenie kúpeľnou, splachovacími WC a zavedením vodovodu a vybudovaním žumpy. Zo štatistiky Obecné ho úradu vieme, že za obdobie od roku 1945 do roku 1970 bolo v obci postavených 248 nových domov. Výstavba sa uskutočňovala najmä v časti Nová štvrť a pod "Záhradou".
   V rokoch 1971-1990 bolo postavených celkom 163 rodinných domov, prevažne v časti Kapustnice. V tomto období bola väčšina postavených domov dvojpodlažných s rovnou strechou. Okrem novopostavených domov boli na mnohých starších uskutočnené rozsiahle rekonštrukcie. Takto si občania vylepšili celkové podmienky bývania.
 
Dlhodobý vývoj počtu obyvateľov a počtu domov obce Rišňovce podľa sčítania ľudu, domov a bytov.
Rok Počet obyvateľov Počet domov
1921 1235 143
1930 1329 209
1940 1488 291
1950 1419 321
1961 1944 . / 422
1970 2088 505 / 479
1980 2118 522 / 509
1991 1972 588 / 531
Počet domov spolu / z toho trvale obývaných

   Štatistické údaje zo sčítania ľudu, domov a bytov v roku 1991 poskytujú informácie o úrovni bývania a vybavenosti domov. V roku 1991 bolo v obci 531 trvale obývaných a 57 neobývaných domov a 557 bytových domácností. Mnohé neobývané domy sú veľmi staré a schátralé, nevhodné na bývanie, resp. využívané ako víkendové domy a chalupy. Z 557 bytových domácností malo 435 vodovod, 422 kúpelňu, 321 splachovací záchod a 347 ústredná alebo etážové kúrenie.
   Štruktúra bytového fondu v obci podľa veku mala pomerne priaznivú štruktúru. Z celkového počtu bytových domácností bývalo v čase sčítania 30% v domoch mladších ako 20 rokov, iba 7% domov bolo starších ako 70 rokov. Prevažujú rodinné domy postavené po roku 1945 do roku 1970.
   V rokoch 1991 - 1996 výstavba rodinných domov výrazne poklesla. Dôvodom je nedostatok voľných stavebných pozemkov ako aj výrazné zvýšenie nákladov na výstavbu domu. Za uvedené obdobie bolo v obci postavených iba 6 rodinných domov.
 
Byty v obci Rišňovce postavené v rokoch:
Rok výstavby Počet bytov
do roku 191937
1920 - 1970355
1971 - 1991165

 

 

 

 

 

 

<< Na začiatok strany

Na prvú stranu >>

Vyhľadávanie cez Google

 Hľadať na tomto Webe
 Hľadať v Internete
Z mojich Favorites
Európsky HAM portál
Stránka SZR
SSB Liga
OK1HCG - Výsledky KVPA
OK1HSF - Výsledky A160
QRZ - Callbook
eQSL.cc
Hamradio.cz
OK1DUO - Locator
Krasnodar
Neutrónový monitor LŠ
MixW domáca stránka
DriverZone.com
Hľadanie v eQSL.cc

Hľadanie v QRZ.com
QRZ.COM
Hľadanie v K4UTE
K4UTE DX QSL Manager

Hľadanie v Buckmaster-i


Predpoveď počasia v okolí Nitry

www.meteo.sk

Slnko a mesiac
 


Copyright © 2003 OM5JA