Local

UTC
Domov Pridať do priečinka obľúbených Nastaviť ako východiskovú stránku

, dnes je:  
 

Kto som, čo som
Informácie o stanici
História obce Rišňovce
Počiatky osídlenia obce

Vývoj obce do roku 1918
- 1. Dejiny Rišňoviec počas
stredoveku do roku 1272

- 2. Rišňovce po príchode
Rišňovských ( 1274 - 1526 )

- 3. Dejiny obce v rokoch
1526 - 1700

- 4. Spoločenská situácia v obci
v rokoch 1700 - 1918

- 5. Dejiny miestnych cirkví
- 6. Vývoj obecnej samosprávy
od XVIII. po začiatok XX. storočia

- 7. Genealogické tabuľky
šľachticov z Rišňoviec


Vývoj obce po roku 1918
- 1. Sociálno-politický vývoj
  a. Roky 1918 - 1939

  b. Samospráva obce
  c. Roky 1938 - 1945
  d. Od roku 1945 po súčasnosť
- 2. Výstavba verejných objektov
- 3. Bytová výstavba a úroveň bývania
- 4. Obchodná sieť a služby
- 6. R. - kat.  farnosť a cintoríny
- 7. Poľnohospodárstvo
- 8. Zdravotníctvo
- 9. Iné VP inštitúcie
- 10. Spoločenské aktivity
Všeobecnosti
Logy zo závodov
Kniha návštev
 
HISTÓRIA OBCE RIŠŇOVCE
HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE OD ROKU 1918 PO SÚČASNOSŤ
Autor: Ing. Anton Daniš,
   5. ŠKOLSTVO

   Rímsko - katolícka ľudová škola

   V archívnych materiáloch sa uvádza, že škola v tunajšej obci existovala už v rokoch 1778-1779. V sčítacích hárkoch obyvateľstva Uhorska z roku 1869 sa uvádza, že škola bola v Dolných Rišňovciach vedľa fary. V budove školy bol aj byt učiteľa. Táto budova ešte existuje. Bol to byt bývalého správcu školy a organistu Antona Kumeryho. V školskej budove boli dve triedy. Škola bola rímsko - katolícka.
   Nakoľko učebne tejto starej školy z hygienických dôvodov už nevyhovovali obecné zastupiteľstvá obcí Horné a Dolné Rišňovce dohodou z 29.1.1902 rozhodli o stavbe novej budovy cirkevnej školy. Nová škola oproti kostolu bola postavená v roku 1903 s nákladmi 8311 korún. Škola bola spoločným majetkom oboch obcí. V tejto budove boli dve učebne. Naposledy sa v nej vyučovalo v školskom roku 1966/1967. Od roku 1968 bol v nej MNV, sobášna miestnosť, miestna ľudová knižnica, v súčasnosti uvolnila obec časť objektu pre klub KDH a časť na prevádzkové priestory pre potreby Obecného úradu.
   Výstavbou tejto novej školy sa priestorové podmienky pre vyučovanie nevyriešili. Postupne pribúdal počet detí čo si vyžadovalo potrebu dvoch ďalších učební. Preto sa muselo vyučovať aj v súkromných domoch. Obecné zastupiteľstvo a cirkevná školská stolica vyvíjali snahu o riešenie nedostatku učební.
   V roku 1936 bola navrhovaná výstavba novej školy s 5 učebňami s možnosťou perspektívnej prístavby už vtedy uvažovanej Obvodnej meštianskej školy. Pre stavbu tejto školy bol komisiou vyhliadnutý pozemok, ktorý podľa posudkov znalcov najlepšie vyhovoval požiadavkám. Škola mala byť postavená na pozemku statkára Šindlera . Na výstavbu školy mala byť poskytnutá štátna subvencia. K stavbe školy sa však neprikročilo.
   PhDr. Hunka vo svojej časti tejto publikácie uvádza mená učiteľov cirkevnej školy od roku 1870 do roku 1896. Dňa 1.11.1909 nastúpil za správcu školy a organistu Jaromír Šomský, rodák z Hrnčiaroviec pri Trnave. Na tejto škole pôsobil až do dôchodku v roku 1931. Zomrel v roku 1938 a je pochovaný na miestnom cintoríne. Za jeho správcovstva pôsobili na škole učitelia: Gizela Radványiová, Dezider Heinish z Hlohovca, Margita Malová, Mária Štefunková z Hlohovca.
   Na základe súbehu školská stolica uznesením prijala od 1.10.1931 za správcu a organistu Antona Arpáda Kumeryho. Tento vo funkcii správcu rímsko - katolíckej školy pôsobil do roku 1945. Od roku 1945 boli nariadením Slovenskej národnej rady zo 6.9.1944 všetky školy na Slovensku poštátnené. Rímsko - katolícka ľudová škola bola premenovaná na Štátnu ľudovú školu s ročníkmi 1-5. Riaditeľom tejto školy bol naďalej Anton Kumery až do roku 1953, kedy bola Štátna ľudová škola spojená so Strednou školou v Rišňovciach.
   V období pôsobenia Antona Kumeryho vo funkcii správcu školy (1931-1945) boli na škole učitelia: Valéria Kumeryová, Mária Štefkovičová - Hrušovská, Margita Malovcová, Edita Radošinská, Gizela Töröková, Karol Sloboda, Filoména Šimorová - tunajšia rodáčka, Margita Púchyová, Katarína Fialová, M. Oravská, Ján Štefkovič, Hajro, Karol Jarábek.
   Anton Kumery odišiel zo školských služieb v roku 1965. Zomrel v roku 1981 a je pochovaný na miestnom cintoríne.
   Pedagogický a odborný dozor nad školou mal školský inšpektorát v Hlohovci. Do roku 1927 bola 6 ročná povinná školská dochádzka. V školskom roku 1927/28 bola rozhodnutím Ministerstva školstva a národnej osvety povinná školská dochádzka rozšírená na osemročnú.
   V školskom roku 1944/45 - v období blížiaceho sa konca 2.svetovej vojny bolo vyučovanie na škole prerušené od novembra 1944 do apríla 1945. Budova školy bola daná k dispozícii nemeckým vojakom. Školský rok 1944/1945 bol však ukončený riadne koncom júna 1945.

   Židovská škola.

   Niektorí najstarší pamätníci na základe ústneho podania ich starých rodičov zhodne uvádzajú, že v Dolných Rišňovciach koncom 18. storočia bola škola, ktorú navštevovali židovské deti. Uvádzajú, že táto škola bola v dome Dávida Slamku - neskoršie Grgáča. Zo štatistického sčítania ľudu v roku 1869 sa v sčítacích hárkoch obce Dolné Rišňovce uvádza, že v dome č. 9 býva židovský učiteľ Adolf Apfel. Je to s najväčšou pravdepodobnosťou práve dom D. Slamku. Dnes nevieme zistiť či to bola skutočne škola alebo v tomto dome židovský učiteľ iba "súkromne" vyučoval židovské deti. Zo spomínaných sčítacích hárkov možno zistiť, že v tom období bolo v Dolných a Horných Rišňovciach pomerne silné zastúpenie židov.

   Štátna meštianska škola a základná škola.

   Štátna meštianska škola v Rišňovciach bola zriadená výnosom Povereníctva školstva a osvety v Bratislave zo dňa 30.8.1945, číslo 17995/45 - A/II.-5 s platnosťou od 1.9.1945.Škola bola umiestnená do objektov starého a nového kaštieľa (budovy bývalého statkára Němca). Adaptačné práce na objektoch prebiehali od júla do polovice septembra 1945. Vyučovanie na škole začalo 20.9.1945. Do obvodu školy boli rozhodnutím ONV v Hlohovci začlenené aj Kľačany a Alekšince.
   Škola mala v školskom roku 1945/46 iba dva ročníky a to dve prvé a dve druhé triedy s celkovým počtom 165 žiakov, z toho 66 žiakov z Rišňoviec, 50 žiakov z Kľačian a 49 žiakov z Alekšiniec. Počet tried a žiakov sa postupne zvyšoval.
 
Prvý pedagogický kolektív na meštianskej škole
Riaditeľ Ondrej Ovčár
UčiteliaAnna Gaalová,
Filoména Očkovská,
Gejza Očkovský,
Ján Osvald,
Mária Ovčárová,
 
   V školskom roku 1946/47 mala škola 6 tried. Zvýšil sa aj počet učební zo 4 na 6. V tomto školskom roku začali chodiť na školu aj žiaci zo Sasinkova. Škola mala 237 žiakov.
   V školskom roku 1947/48 bol zriadený aj štvrtý ročník - jednoročný učebný náukobech - tzv. kurz. Týmto bola organizačne dobudovaná meštianska škola so štyrmi ročníkmi. Školu navštevovalo 264 žiakov. Do učiteľského kolektívu pribudli noví členovia - Štefan Horan, Edita Horanová, Klára Špačková, Irena Moravčíková, Amália Ježková.
   V roku 1946/47 bola jedna učebňa medzi baštami prispôsobená na poriadanie verejných osláv v obci a na hranie divadiel. V triede bolo pódium s javiskom. V tom období nebol v obci kultúrny dom. Učitelia s nadšením nacvičovali divadelné hry so žiakmi a s mládežou. Ondrej Ovčár založil žiacky husľový súbor, ktorý vystupoval na verejných oslavách.
   Zákonom Národného zhromaždenia z apríla 1948, sa všetky školy menia na štátne. Bola zavedená povinná deväťročná školská dochádzka. Výnosom Povereníctva školstva a osvety z 9.8.1948 č. 77752/48 - A/II./5 sa od 1.9.1948 mení názov meštianskej školy na Strednú školu (SŠ). Do prvého ročníka tejto školy prichádzali žiaci, ktorí úspešne ukončili piaty ročník ľudovej školy.
   V školskom roku 1950/51 bola 1.12.1950 na škole založená Pionierska organizácia (PO). Pri založení mala PO 41 pionierov, 3 oddielových vedúcich. Prvým skupinovým vedúcim PO bol Rudolf Macháč. Vo funkcii vedúceho PO sa vystriedalo niekoľko učiteľov. PO úspešne rozvíjala bohatú mimoškolskú činnosť. Vo funkcii vedúcej PO najdlhšie pôsobila Emília Schmidová a Emília Mesárošová bola poslednou vedúcou. Výnosom Povereníctva školstva a umenia zo dňa 23.4.1951 boli zavedené záverečné skúšky žiakov končiacich 4. ročník SŠ a 8. ročník OSŠ. Predsedov komisie pre záverečné skúšky  menoval ONV - IV. referát. Predsedom komisie bol učiteľ z inej školy alebo riaditeľ miestnej školy. Žiaci po vykonaní záverečných skúšok dostali vysvedčenia.
   Vedením školy v školskom roku 1952/53 bola poverená Irena Moravčíková. Bývalý riaditeľ O. Ovčár bol preložený na SŠ v Mojmírovciach.
   V školskom roku 1953/54 boli zo SŠ vytvorené osemročné stredné školy (OSŠ). Povinná školská dochádzka bola 8 rokov. Miestna OSŠ mala v tomto školskom roku 476 žiakov z toho 5 tried 1.-5. ročníka a 5 tried 6.-8. ročníka. Žiaci z Alekšiniec a zo Sasinkova boli žiakmi tunajšej školy naposledy v školskom roku 1954/55 a žiaci z Kľačian v školskom roku 1955/56. Riaditeľom školy v školských rokoch 1953/54 - 1955/56 bol Ján Lovecký.
   V školských rokoch 1956/57 - 1959/60 bol riaditeľom školy Ján Máhrik. Na škole založil 30 členný hudobný (mandolínový) súbor. V školskom roku 1960/61 bola zavedená povinná deväťročná školská dochádzka. Zmenil sa i názov školy na "Základnú deväťročnú školu". V tomto školskom roku prvýkrát dostali žiaci zdarma učebnice a školské potreby.
   V školskom roku 1960/61 došlo k zmene vedenia školy. Riaditeľom školy sa stal Ján Horák a zástupcom Ľubomír Jančovič. Za tohoto vedenia školy sa v roku 1965 začalo s výstavbou novej školy. Škola bola slávnostne daná do prevádzky 11.2.1967. Dokončené a skolaudované boli iba vyučovacie pavilóny A a B. Ostatné budovy komplexu - telocvičňa, školská jedáleň a družina boli odovzdané do konca školského roka. V období otvárania novej školy bol jej riaditeľom Ján Pakan a zástupcom Ľubomír Jančovič. Ján Horák odišiel na dobu jedného roka na Pedagogickú fakultu v Nitre. Po roku sa vrátil a opäť prevzal funkciu riaditeľa školy.
   V školskom roku 1969/70 dochádza k ďalšej zmene riaditeľa školy. Do funkcie riaditeľa bol menovaný František Štefánik, zástupcom riaditeľa naďalej ostáva Ľubomír Jančovič. Zásluhou tohoto vedenia školy a pričinením rodičov žiakov bol vybudovaný jeden z najkrajších areálov školy v okrese. Po uvedení celého komplexu budov školy do prevádzky bola vytvorená Školská družina so 4 oddeleniami. Počet oddelení po roku 1990 postupne klesal. V súčasnosti je na škole iba jedno oddelenie. Zavedené bolo stravovanie žiakov v Školskej jedálni. Poplatok za jeden obed bol u mladších detí 2,80 Kčs a u starších 3,80 Kčs.
   V školskom roku 1979/80 prichádzajú na školu do 5. ročníka žiaci z Rumanovej. Na tunajšej škole pokračovali až do ukončenia školskej dochádzky.
   V školskom roku 1982/83 dostáva škola nový názov "Základná škola" (ZŠ). Bola uzákonená povinná desaťročná školská dochádzka.
   Po roku 1990 nastali v školstve podstatné zmeny, ktoré sa prejavili aj v zmenách na tunajšej škole. V školskom roku1991/92 nastupuje nové vedenie školy. Riaditeľkou školy sa stala Marta Gurinová, zástupkyňou riaditeľky - Magda Hajduchová. Zmeny nastali aj vo vyučovacom procese. Postupne sa prestalo s vyučovaním ruského jazyka, zaviedlo sa vyučovanie anglického jazyka a od roku 1995 aj nemeckého jazyka. Pribudli vyučovacie predmety náboženská výchova a etická výchova - vyučujú sa alternatívne. Na škole prestala pracovať PO. Žiaci z Rumanovej od roku 1993/94 postupne odchádzajú z tunajšej ZŠ na ZŠ v Bábe.
   V rokoch 1986-1995 zasiahli do života našej školy aj smutné udalosti. Náhle rady učiteľského kolektívu navždy opustili dlhoroční učitelia: Štefan Rodný vo veku nedožitých 50. rokov, Štefan Müller vo veku 55, Ľubomír Jančovič vo veku 57 rokov a František Štefánik vo veku 61 rokov.
   V školskom roku 1996/97 dochádza k zmene na poste riaditeľky školy. Riaditeľkou školy bola menovaná Mgr. Zuzana Gurinová, zástupkyňou riaditeľky je Mgr. Helena Smidová.
   Na úspešných výchovno - vzdelávacích výsledkoch, ktoré škola dosahovala vo svojej práci malo zásluhy aj Združenie rodičov a priateľov školy (ZRPŠ). Jeho činnosť riadil výbor ZRPŠ v úzkej spolupráci s riaditeľstvom školy.
   Pri oboznamovaní sa s históriou školy môžeme uviesť, že na zvyšovaní vzdelanostnej úrovne miestneho obyvateľstva má podstatný podiel škola. Keď v 50. rokoch odchádzalo študovať na gymnázia a stredné školy v priemere 20-25% žiakov triedy, v súčasnom období odchádza študovať 50-60% žiakov.
 
Za posledných 40 rokov (1957 - 1996) pôsobili na tunajšej škole nasledovní učitelia:
Viac ako 20 rokov: Ľ. Jančovič, F. Štefánik, E. Jančovičová, M. Chrenková, P. Rodná,
S. Pestúnová, J. Grznárová, E. Schmidová, O. Zelková, H. Smidová,
G. Paizkerová, Šimorová,
Viac ako 10 rokov: M. Danišová, J. Garayová, Š. Rodný, M. Hajduchová, M. Pauková,
V. Pauková, O. Báleš, Š. Müller, J. Pakan, K. Uherová, Z. Kováčová,
O. Revayová, M. Gurinová, Z. Gurinová, B. Žilková, J. Kroppelová
Viac ako 5 rokov:Z. Stuchlá, M. Molnárová, E. Kleinová, J. Horák, M. Synaková,
J. Lackovičová, V. Bajlová, A. Straková, T. Líšková, E. Koprdová,
J. Hadvig, Ľ. Černík, E. Brestenská, M. Dubová, V. Zlámala,
H. Hanzlíková, Ľ. Vidová, G. Čapošová, E. Farkašová, V. Bálešová,
L. Burclová, J. Pahulyiová, E. Šterbová, J. Zima, Ing. A. Daniš.
Ostatní:Z. Máhriková, J. Máhrik, E. Pavelková, T. Frajková, M. Rúžičková,
V. Marchanová, M. Hojerová, M. Gráčiková, M. Škoricová,
L. Moncmanová, D. Žáková, D. Tkáčová, E. Adamcová, M. Čambalová,
D. Andová, K. Vargová, D. Kollárová, Ľ. Marenčíková, E. Bojňanská,
J. Dovičovič, Z. Rollerová, M. Solnicová, Petrášová, A. Maňovská,
M. Janíková, L. Lauko, I. Javorník,  Ing. I. Macháčová, J. Hancová
 
Prehľad riaditeľov školy od roku 1945:
1945 - 1952
1952 - 1953
1953 - 1956
1956 - 1960
1960 - 1967
1967 - 1968
1968 - 1969
1969 - 1991
1991 - 1996
1996 - súč.
Ondrej Ovčár
Irena Moravčíková
Ján Lovecký
Ján Máhrik
Ján Horák
Ján Pakan
Ján Horák
František Štefánik
Mgr. Marta Gurinová
Mgr. Zuzana Gurinová
 

   Materská škola.

   Prvé výchovné predškolské zariadenie v obci Rišňovce vzniklo v roku 1947, kedy bola zriadená "detská opatrovňa" - detský útulok. S vyučovaním sa začalo 16.12.1947, zapísaných bolo 57 detí vo veku 3-6 rokov. Obec nemala pre umiestnenie detskej opatrovne svoje vlastné priestory, preto bola umiestnená v podnájme v súkromnom dome pána Záturu na Párovciach. Od 1.9.1948 sa mení názov opatrovne na Materskú školu. Záujem o umiestnenie detí do MŠ bol veľký. Preto sa v roku 1948 začalo s výstavbou budovy MŠ. Nová budova bola slávnostne daná do prevádzky 1.7.1950. Budova MŠ bola v Dolnej dedine. V tom období mala MŠ dve oddelenia s počtom detí 60-65. Po presťahovaní do novej budovy sa v MŠ otvoril i pôdohospodársky útulok so stravovaním detí od 2 do 6 rokov. Tak bola zabezpečená celodenná starostlivosť aj so stravovaním.
   V roku 1994 bola MŠ premiestnená do budovy Základnej školy, na ktorej klesol počet žiakov a tak vznikli voľné priestory. Potrebné rekonštrukčné práce v pavilóne A organizačne aj finančne zabezpečoval miestny Obecný úrad. Príprava stravy pre deti MŠ sa uskutočňuje v Školskej jedálni ZŠ. Premiestnením MŠ do objektov ZŠ sa vytvorili lepšie podmienky pre jej celkovú prácu a užšiu spoluprácu pedagogického kolektívu MŠ so ZŠ.
   MŠ má v súčasnosti 2 oddelenia s počtom 52 detí. Záujem o umiestnenie detí do MŠ má stúpajúcu tendenciu.
   Prvý kolektív pracovníčok MŠ: Zuzana Matušovičová - riaditeľka, Emília Tancerová - učiteľka, Paulina Farkašová - kuchárka.
 
V rokoch 1964 až 1991 bolo personálne zloženie materskej školy takéto:
Riaditeľka Marta Prosnanová
Učiteľky Oľga Skalická
Emília Alchusová
Helena Orholzová
Kuchárky Bernardína Hrubá
Drahomíra Grmanová
 

   V roku 1991 nastali v zložení pedagogického kolektívu zmeny. Odišli učiteľky Alchusová a Skalická. Nastúpila nová riaditeľka Edita Kuráňová a učiteľka Margita Chudá.
   Pedagogické pracovníčky popri výchovno - vzdelávacej práci pripravovali s deťmi hodnotné kultúrne programy na verejné slávnosti v obci a rôzne spoločenské podujatia. Deti sa zúčastňovali aj rôznych súťaží v rámci MŠ okresu, kde získali pekné ceny a diplomy. Pedagogický kolektív MŠ veľmi úzko spolupracuje i s rodičmi detí. V tejto bohatej činnosti s deťmi sa pokračuje aj v súčasnosti.

<< Na začiatok strany

Na prvú stranu >>

Vyhľadávanie cez Google

 Hľadať na tomto Webe
 Hľadať v Internete
Z mojich Favorites
Európsky HAM portál
Stránka SZR
SSB Liga
OK1HCG - Výsledky KVPA
OK1HSF - Výsledky A160
QRZ - Callbook
eQSL.cc
Hamradio.cz
OK1DUO - Locator
Krasnodar
Neutrónový monitor LŠ
MixW domáca stránka
DriverZone.com
Hľadanie v eQSL.cc

Hľadanie v QRZ.com
QRZ.COM
Hľadanie v K4UTE
K4UTE DX QSL Manager

Hľadanie v Buckmaster-i


Predpoveď počasia v okolí Nitry

www.meteo.sk

Slnko a mesiac
 


Copyright © 2003 OM5JA